Algemene voorwaarden

I.  GEBRUIKSVOORWAARDEN FOOKS

Artikel 1 : Begripsbepaling

 • Gebruiker: natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van Fooks; 
 • Fooks: het online personeelsplatform, waaronder begrepen alle bijwerkingen en updates;  
 • Fooks B.V.: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Fooks Holding B.V., Fooks Software B.V., Fooks Payrolling B.V. en Fooks Verloningen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6511 PN) Nijmegen aan de Arsenaalpoort 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72683015;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Fooks B.V. en Gebruiker op grond waarvan een Gebruiker gebruik kan maken van Fooks;
 • Website: www.fooks.nl.  

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van Fooks door Gebruiker en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Fooks B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele door Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden worden door Fooks B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.    
 3. Bij tegenstijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel 3 : Account

 1. Om toegang te krijgen tot Fooks moet Gebruiker zich aanmelden via het aanmeldformulier op de Website. Na aanmelding kan Gebruiker inloggen met een account. Het staat Fooks B.V. te allen tijde vrij een aanmelding te weigeren en geen account aan te maken en/of een account te verwijderen.   
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account, alsmede het geheim houden en het gebruik van zijn wachtwoord. De Gebruiker verplicht zich om een vermoeden van het gebruik van zijn account door een derde zo spoedig mogelijk aan Fooks B.V. bekend te maken. Fooks B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het - al dan niet oneigenlijk - gebruik van het wachtwoord door derden.   
 3. Fooks B.V. is gerechtigd om Gebruiker per direct de toegang tot Fooks te ontzeggen en het account te blokkeren, indien Gebruiker niet voldoet aan hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden. Voor Gebruikers aan wie de toegang wordt ontzegd, is het niet (meer) toegestaan om (nogmaals) een account te openen. 

Artikel 4 : Gebruik

 1. Fooks mag door Gebruiker slechts worden gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.   
 2. Gebruiker verplicht zich Fooks uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor Fooks is ontwikkeld en Gebruiker zal Fooks te allen tijde toepassen en/of gebruiken in overeenstemming met de bijbehorende documentatie
 3. Gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van Fooks en een adequaat systeembeheer.
 4. Fooks B.V. is gerechtigd te onderzoeken of Gebruiker Fooks gebruikt op een wijze die overeenstemt met deze algemene voorwaarden. De Gebruiker verplicht zich te allen tijde kosteloos aan een dergelijk onderzoek mee te werken.  
 5. Fooks B.V. is gerechtigd de data die Gebruiker opslaat binnen Fooks voor commerciële doeleinden te gebruiken, behoudens voor zover het gaat om persoonsgegevens.

Artikel 5 : Prijs en betaling

 1. Het gebruik van Fooks door Gebruiker is gratis. Fooks B.V. heeft het voornemen het gebruik van Fooks ook in de toekomst gratis te houden, maar behoudt zich het recht voor een vergoeding voor het gebruik van Fooks in rekening te brengen. In dat geval zal Fooks B.V. Gebruiker twee maanden voor de ingangsdatum van de vergoeding informeren en heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te beëindigen.
 2. Gebruiker kan een Overeenkomst afsluiten voor aanvullende modules van Fooks, conform de prijzen zoals opgenomen op de Website. Gebruiker is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen prijs volgens de in de bestelprocedure op de Website en de door Fooks B.V. voorgeschreven betalingsmethoden te voldoen. Fooks B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen.  
 3. Gebruiker krijgt eerst toegang tot aanvullende modules indien hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door Gebruiker uit welke hoofde dan ook.
 5. Fooks B.V. is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens Gebruiker geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die Fooks B.V. op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op de Gebruiker heeft of zal verkrijgen. 

Artikel 6 : Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Fooks berusten uitsluitend bij Fooks B.V., dan wel, indien van toepassing, bij diens licentiegever(s) of toeleverancier(s). Met intellectuele eigendomsrechten worden onder andere – maar niet uitsluitend – bedoeld, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, en alle uit deze rechten voortvloeiende rechten en aanspraken. 
 2. Gebruiker heeft uitsluitend het recht Fooks te gebruiken conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan Fooks over te nemen, te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken, behoudens dan voor het doel waarvoor Fooks aan Gebruiker ter beschikking is gesteld.

Artikel 7 : Garanties & aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van informatie, waaronder persoonsgegevens, die via Fooks – al dan niet aan derden - wordt verstrekt.
 2. Fooks B.V. kan niet garanderen dat Fooks te allen tijde beschikbaar is en op de juiste manier werkt.
 3. Op de Website en binnen Fooks kunnen advertenties van derden voorkomen. Fooks B.V. staat niet in voor de juistheid daarvan en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 4. Fooks B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van Gebruiker, waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, letselschade, alle andere vormen van vermogensschade alsmede alle mogelijke aanspraken van derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fooks B.V.
 5. De aansprakelijkheid van Fooks B.V. is in alle gevallen beperkt tot de netto factuurwaarde van de Overeenkomst waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt of, indien de schade is gedekt door enige verzekering van Fooks B.V., tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval daadwerkelijk door de betreffende verzekeraar aan Fooks B.V. wordt uitgekeerd.
 6. Gebruiker dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Fooks B.V. te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Gebruiker jegens Fooks B.V., behalve die welke uitdrukkelijk door Fooks B.V. is aanvaard, door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.
 7. Gebruiker vrijwaart Fooks B.V. voor enige aanspraak van derden als (direct of indirect) gevolg van het gebruik van Fooks. Gebruiker doet hierbij afstand van enig regresrecht op Fooks B.V.

Artikel 8 : Overmacht

 1. Indien Fooks B.V. door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Fooks B.V. door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Fooks B.V., brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen, zoals het (gedeeltelijk) niet beschikbaar zijn van, dan wel het (gedeeltelijk) niet functioneren van servers bij Fooks B.V. c.q. bij de leveranciers van Fooks B.V., alsmede wanprestatie door voormelde leveranciers waardoor Fooks B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Indien de overmacht langer dan negentig dagen duurt, heeft Gebruiker het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Het reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerde dient naar rato daarvan te worden afgerekend.

Artikel 9 : Beëindiging

 1. Indien niet anders is overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 2. De Overeenkomst kan door Fooks B.V. en Gebruiker worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Fooks B.V. is gerechtigd om, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige vergoeding van schade of garantie gehouden zal zijn, indien Gebruiker enige verplichting uit de met Fooks B.V. gesloten Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt alsmede indien ernstige twijfel bestaat of Gebruiker in staat is aan haar contractuele verplichtingen jegens Fooks B.V. te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, ontbinding of liquidatie van Gebruiker.
 4. Hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden blijft onverkort van toepassing in geval van ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 10 : Toepasselijk recht en geschillen

 1. Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.

II.  VERWERKERSOVEREENKOMST

Artikel 11 : Verwerking Persoonsgegevens

Voor zover Fooks B.V. in het kader van het gebruik van Fooks door Gebruiker Persoonsgegevens voor Gebruiker verwerkt, wordt Fooks B.V. als Verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangemerkt, zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 8 AVG, Gebruiker als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG en gelden de algemene voorwaarden tevens als Verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG. In dit kader gelden de volgende definities:

 • Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Verwerkersovereenkomst: hoofdstuk II van de algemene voorwaarden;
 • Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens;
 • Derde: iedere partij, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te Verwerken;
 • Medewerker: elke medewerker, agent, aannemer, oproepkracht of elke andere persoon die onder het directe gezag van Verwerker werkt;
 • Openbaarmaking/openbaren: elke vorm van openbaar maken van Persoonsgegevens aan (inclusief toegang op afstand door) iedere Medewerker of Derde;
 • Persoonsgegeven(s): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Sub-verwerker: degene die namens de Verwerker (een deel van) de Persoonsgegevens verwerkt;
 • Toepasselijke Privacywetgeving: alle wet- en regelgeving (inclusief richtlijnen en gedragscodes) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens inclusief alle wijzigingen en aanpassingen daarop;
 • Verwerken/Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens bepaalt, in dit geval Gebruiker;
 • Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens Verwerkt, in dit geval Fooks B.V.

Artikel 12 : Toepassingsbereik Verwerkersovereenkomst

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke die plaatsvindt in het kader van de dienstverlening van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, zoals nader geregeld in de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.
 2. Partijen erkennen dat Verwerker ook Persoonsgegevens Verwerkt in het kader van de dienstverlening waarvoor zij zelf het doel en de middelen bepaalt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Persoonsgegevens over contactpersonen bij de Verwerkingsverantwoordelijke. Op de Verwerking van deze Persoonsgegevens, die aan de Toepasselijke Privacywetgeving moet voldoen, is deze Verwerkersovereenkomst niet van toepassing.

Artikel 13 : Verplichtingen Verwerker

 1. Verwerker voldoet bij de uitvoering van de verplichtingen van deze Verwerkersovereenkomst aan de Toepasselijke Privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om ter zake redelijke aanwijzingen te geven aan Verwerker.
 2. Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van en ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid. Verwerker zal de Persoonsgegevens die hij voor Verwerkingsverantwoordelijke Verwerkt niet voor andere doeleinden verwerken dan expliciet overeengekomen tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.
 3. Verwerker kan voor Verwerkingsverantwoordelijke de volgende Persoonsgegevens Verwerken van werknemers van Verwerkingsverantwoordelijke:
  • voor- en achternaam,
  • geslacht,
  • geboortedatum,
  • geboorteplaats,
  • adresgegevens,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • IP-adres,
  • betalingsgegevens,
  • nationaliteit,
  • BSN nummer,
  • nummer identiteitsbewijs,
  • pasfoto,
  • kopie identiteitsbewijs,
  • bankrekeningnummer,
  • arbeidsovereenkomst,
  • loonstroken,
  • jaaropgaven,
  • verzuimmelingen,
  • verlofmeldingen,
  • arbo-documenten,
  • overige arbeidsvoorwaarden,
  • functionering- en beoordelingsformulier,
  • gewerkte uren,
  • werkrooster,
  • werklocatie,
  • beschikbaarheid.
 4. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de Toepasselijke Privacywetgeving.
 5. Verwerker verschaft haar Medewerkers enkel toegang tot de Persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het gebruik van Fooks door Gebruiker en deze Verwerkersovereenkomst en waarborgt dat haar Medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.
 6. Verwerker zal de Persoonsgegevens enkel buiten Nederland Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. Indien Verwerker de Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte brengt, zal Verwerker er voor zorg dragen dat dit conform de Toepasselijke Privacywetgeving geschiedt
 7. Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een Derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke of in overeenstemming met een wettelijke verplichting, in welk geval de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking in kennis stelt van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
 8. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om te kunnen voldoen aan diens wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door Verwerker en maakt audits, waaronder inspecties door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur, mogelijk en draagt eraan bij.
 9. Verwerker meldt zo spoedig mogelijk aan Verwerkingsverantwoordelijke als de Verwerker:
  • om welke reden dan ook niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst; of
  • zich bewust wordt van omstandigheden of veranderingen in de Toepasselijke Privacywetgeving die het nakomen van haar verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst substantieel bemoeilijken. 

Artikel 14 : Melding Datalekken

 1. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld, en in elk geval niet later dan 24 uur na de ontdekking van een (vermoedelijk) Datalek in kennis te stellen.
 2. De kennisgeving genoemd in het vorige artikel bevat in ieder geval
  Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.
  • tijdstip van ontdekking c.q. vermoeden van het bestaan van een Datalek;
  • de aard van het Datalek en de voortgang van een eventueel onderzoek naar het Datalek;
  • op wat voor Persoonsgegevens het Datalek betrekking heeft en op welke categorieën van Betrokkenen;
  • de hoeveelheid Persoonsgegevens waarop het Datalek betrekking heeft;
  • de daadwerkelijke en mogelijke nadelige gevolgen van het Datalek voor de bescherming van Persoonsgegevens en voor de Betrokkenen;
  • de maatregelen die door Verwerker getroffen zijn of die Verwerker voorstelt om de negatieve gevolgen van het Datalek te beperken en te verhelpen.
 3. In het geval van een Datalek, dient Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek, onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak, de omvang en de gevolgen van de inbreuk vast te stellen. Daarnaast treft Verwerker onverwijld maatregelen ten behoeve van beperking van mogelijke schade ten gevolge van het Datalek. Verder werkt Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs mee aan het adequaat informeren van Betrokkenen.

Artikel 15 : Verzoeken Betrokkenen

 1. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren over alle verzoeken met betrekking tot inzage in de Persoonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene zijn ontvangen. Verwerker zal enkel op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zelf gevolg geven aan een dergelijk verzoek.
 2. Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.
 3. Verwerker zal, rekening houdend met de aard van de Verwerking, de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan inzageverzoeken of verzoeken tot verwijdering, wijziging of correctie van Persoonsgegevens, alsmede aan enig ander verzoek of klacht voor zover die in verband staat met de verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Toepasselijke privacywetgeving. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Artikel 16 : Inschakelen Sub-verwerkers door Verwerker

 1. Verwerker mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van Sub-verwerkers. Een actuele lijst van Sub-verwerkers die door Verwerker worden ingeschakeld bij de Verwerking van Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst wordt door Verwerker beschikbaar gesteld. Verwerkingsverantwoordelijke verklaart kennis te hebben genomen van de huidige lijst van Sub-verwerkers en daarmee akkoord te zijn.
 2. Bij het inschakelen van een nieuwe Sub-verwerker zal Verwerker dit melden aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifiek gemelde Sub-verwerker onaanvaardbaar is voor hem. Indien mogelijk en redelijk zal Verwerker met Verwerkingsverantwoordelijke in overleg treden over alternatieven.
 3. Verwerker draagt er zorg voor dat de ingeschakelde Sub-verwerkers contractueel gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen in verband met de Verwerking als die waar Verwerker op grond van deze Verwerkersovereenkomst aan is gebonden.
 4. Indien Verwerkingsverantwoordelijke verzoekt tot het uitwisselen van Persoonsgegevens met een andere verwerker, is Verwerkingsverantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor het overeenkomen van een Verwerkingsovereenkomst met betreffende verwerker. De andere verwerker is in deze zin expliciet geen Sub-verwerker van Verwerker.

Artikel 17 : Beveiliging

 1. Verwerker zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen te allen tijde een passend beveiligingsniveau waarbij rekening gehouden wordt met de stand van de techniek, de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen afgezet tegen de risico’s en de aard van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt. 
 2. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk de systemen waarop hij Fooks gebruikt te voorzien van adequate beveiliging en antivirus software.

Artikel 18 : Aansprakelijkheid

 1. In het geval Verwerker aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gederfde winst, gederfde omzet of reputatieschade. Voorts is de aansprakelijkheid van Verwerker beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij van Verwerker aan Verwerker wordt uitgekeerd.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke zal zich houden aan de Toepasselijke Privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwerkingsverantwoordelijke in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst of enige overtreding door Verwerkingsverantwoordelijke in de Toepasselijke Privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand) en schade van Verwerker (waaronder mede begrepen eventuele door de toezichthouder opgelegde boetes) vergoeden.

Artikel 19 : Beëindiging

 1. ​Deze Verwerkersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat het gebruik door Gebruiker van Fooks eindigt of, voor zover nodig ter nakoming van de afspraken uit de Verwerkersovereenkomst en/of indien hierover nadere afspraken zijn gemaakt, op een later in gezamenlijk overleg vastgesteld tijdstip.
 2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, zal Verwerker in geval van beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zo spoedig mogelijk alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren, alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen, en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd en hiervan desgevraagd bewijs overleggen. 
 3. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.
 4. Verwerker zal in dat geval conform deze Verwerkersovereenkomst zorg blijven dragen voor de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 20 : Toepasselijk recht en geschillen

 1. Nederlands recht is van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst, alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangede geschillen.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Verwerkersovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.